Promocje
Lustrzane Kwiatki
Lustrzane Kwiatki
40,00 zł 15,00 zł
szt.
Dekoracyjny Motyl - niebieski
Dekoracyjny Motyl - niebieski
50,00 zł 25,00 zł
szt.
Lustrzane Motyle 15 sztuk
Lustrzane Motyle 15 sztuk
40,00 zł 20,00 zł
szt.
Lustrzane Koniczynki
Lustrzane Koniczynki
40,00 zł 15,00 zł
szt.
Literki dekoracyjne na ścianę
Literki dekoracyjne na ścianę
13,00 zł 7,00 zł
szt.
Dekoracyjne Kule Świetlne beżowe
Dekoracyjne Kule Świetlne beżowe
60,00 zł 15,00 zł
szt.
Pompony tiulowe - ciemny szary
Pompony tiulowe - ciemny szary
15,00 zł 7,00 zł
Regulamin

I Słownik:


Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;
Sklep Internetowy Perragazze /dalej wystepuje również jako Sklep– sklep działający pod adresem http://www.perragazze.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Biuro sklepu – miejsce gdzie można umówić się na odbiór osobisty zamówionego towaru biuro znajduje się pod adresem ul Ogrodowa 6 05-509 Józefosław;
Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Perragazze działający pod adresem: http://www.perragazze.pl jest platformą prowadzoną przez: YGO SC Marzena Stanios, Jarosław Stanios z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 423, 02-801 Warszawa, NIP 9512303062, e-mail: biuro@perragazze.pl nr telefonu +48509016016
 2. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego.

III Warunki realizacji zamówienia

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Nazwy niektórych producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach
w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 4. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo dokonać Rejestracji albo podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 6. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 7. W zamówieniu 
  a)  zamawiany towar;
  b)  adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
  c)  sposób dostawy;
  d)  sposób płatności;
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Jeśli w Sklepie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować. Sklep Internetowy na życzenie Klienta może przedłużyć czas realizacji zamówienia.
 9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep Internetowy niezwłocznie zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność

IV Ceny , płatności, dostawa

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób: a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata)  b) Pay Pal, d)PayU, e) osobiście gotówką przy odbiorze zamówienia w biurze sklepu.
 5. Jeżeli dostawę realizuje Sklep internetowy Perragazze termin dostawy uzgadniamy telefonicznie lub mailowo.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze sklepu ul Ogrodowa 6 05-509 Józefosław od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 7. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
 8. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 9. Koszty dostawy nie obejmują montażu poszczególnych elementów zamówienia.

 

V Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@perragazze.pl  pod warunkiem, że zamówienie nie zostało zrealizowane i wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeśli proces realizacji zamówienia został rozpoczęty.

 

VI Reklamacja

 1. Sklep Internetowy dostarcza produkty bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@perragazze.pl lub listów poleconych na adres: : Biuro Perragazze ul Ogrodowa 6 05-509 Józefosław
 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy dostarczyć przedmiot na adres: Biuro Perragazze ul ul Ogrodowa 6 05-509 Józefosław. 
 5. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym produkcie Sklep Internetowy rozpatrzy reklamację na korzyść Klienta. Sklep Internetowy niezwłocznie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie zgłoszona w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, o ile w ciągu roku od wykrycia wady o tym fakcie Klient zawiadomi Sklep Internetowy.
 8. Sklep Internetowy zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

VII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Biuro Perragazze ul Julianowska 67A 05-509 Józefosław. W przypadku zamówienia obejmującego meble, miejscem, do którego Klient zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia jest magazyn przy ul. Ogrodowej 6 w Józefosławiu
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży (zgodnie z ptk. X.2.) ponosi  koszty dostawy i odesłania produktu do sprzedawcy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. D!otyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

 

VIII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

IX. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konta Klienta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Konsument rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i rażący. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Konsumentowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. Klient powinien wskazać swój Login oraz zwięzły opis problemu będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatrzy reklamację.

 X Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 874).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl